Half year interim report Frill Holding AB

Frill Holding AB publishes half year interim report January to June 2020.

Financial overview

 • Net sales for the period amounted to 1 173 TSEK (1 144)
 • EBIT for the period amounted to –5 837 TSEK (-8 673)
 • Equity at the end of the period amounted to 37 257 TSEK (24 943)
 • Earnings per share totalled SEK -0.2 (-0.4)
 • Cash flow from operating activities amounted to -4 936 TSEK (-7 615)
 • Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 862 TSEK (4 108)
 • In July 2020, the company received 15 155 TSEK (before issue costs) through a new rights issue

Operational highlights

Frill has now established its technology, pipeline, production scale in the USA and UK, and has set up supply chains, distributors, and range of retailers that carry our products. Furthermore, new channels that play to Frill’s strength particularly in the convenience (e.g., schools, universities, offices) and healthcare (e.g., Kaiser Permanente) have been established. Over the first half of 2020 there have been the following highlights:

Covid 19 has had a mixed impact on the business

 • Sales in existing retail outlets have increased by 20-40%. Also higher temperatures in the UK have had a positive impact on sales.
 • Sales in offices, schools, cafes, event centres etc. have been lower due to various lockdown measures particularly in the UK and the USA.
 • Add sales have continued to decline due to the fall in protein-ice cream sales in general and low cost competitors. While sales of the new flavour have done well, it was not sufficient to stem the decline in the older range.
 • Online sales have seen significant growth, for example, compared to last year Frill’s sales at Mathem are double what they were over the same period last year
 • As a precaution given the current environment, the business has reduced headcount (from 11 to 8 currently).

New products developed and manufactured

 • Frill’s focus has been to complement the current range with a more indulgent option (using a pre-biotic sweetener). This has been accomplished and a range of new flavours have been developed
 • The new products have been tested in the USA and Sweden. Lindora Clinic has put in orders for the new product and the first batch has been delivered. A second set of broader (in store) market tests are planned for Finland for the joint brand with Lejos OJ (based on Add formulation), production for these has been successfully completed.
 • New Add functional product launched

Marketing push

 • Agreement with publisher to launch a book on Fiber that will give credibility to the benefits of fiber on a broader societal level.
 • Collaboration and podcast with FoodPharmacy, who are a credible voice in the healthy food segment
 • Publication of Frill’s white papers (e.g., on the benefits of Fiber on reducing severity of viral lung diseases such as Covid) on Kaiser Permanente’s intranet

This information is inside information that Frill Holding AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 08:00 on August 27, 2020.
 

About Frill Holding AB

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability. 

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill). 

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version.
 

 


Delårsrapport Frill Holding AB

STOCKHOLM, tor, 27 augusti, 2020 8:00 CET
Frill Holding AB publicerar Delårsrapport januari-juni 2020.

Finansiell översikt

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 173 TSEK (1 144)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till –5 837 TSEK (-8 673)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 37 257 TSEK (24 943)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0.2 kr (-0.4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 936 TSEK (-7 615)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 862 TSEK (4 108)
 • I juli 2020 tillkom bolaget 15 155 TSEK (innan emissionskostnader) genom en nyemission

Operativa höjdpunkter 

Frill har nu etablerat sin teknik, pipeline, produktionskapacitet i USA och Storbritannien och har upprättat försörjningskedjor, distributörer och en serie återförsäljare som saluför Frills produkter. Dessutom har nya kanaler som spelar till Frills styrka, särskilt bland skolor, universitet, kontor och sjukvård (t.ex. Kaiser Permanente), etablerats. Under första halvåret 2020 har det varit följande höjdpunkter:

Covid 19 har haft en blandad påverkan på verksamheten

 • Försäljningen i befintliga butiker har ökat med 20-40%. Även högre temperaturer i Storbritannien har påverkat försäljningen positivt.

 • Försäljningen på kontor, skolor, kaféer, events etc. har varit lägre på grund av olika nedstängningsåtgärder, särskilt i Storbritannien och USA.
 • Försäljningen av Add Ice Creams produkter har fortsatt att minska på grund av nedgången i proteinglassförsäljning i allmänhet och konkurrenter med lägre priser. Även om försäljningen av den nya smaken har gått bra, räckte det inte för att motverka nedgången i det tidigare sortimentet.
 • Onlineförsäljningen har haft en betydande tillväxt, till exempel ökade Frills försäljning på Mathem till det dubbla jämfört med samma period förra året
 • Som en försiktighetsåtgärd med tanke på den nuvarande situationen har verksamheten minskat antalet anställda (från 11 till nuvarande 8).

Nya produkter utvecklade och tillverkade

 • Frills fokus har varit att komplettera det aktuella sortimentet med ett sötare alternativ (med ett prebiotiskt sötningsmedel). Detta har åstadkommits och en rad nya smaker har utvecklats.

 • De nya produkterna har testats i USA och Sverige. Lindora Clinic har lagt ordrar på den nya produkten och den första delen har levererats. En andra uppsättning bredare marknadstester i butik planeras för Finland för det gemensamma varumärket med Lejos OJ (baserat på Add Ice Creams innehåll), produktionen för dessa har framgångsrikt slutförts.
 • Ny funktionell produkt för Add har lanserats.

Marknadsföring

 • Avtal med bokförlag om att lansera en bok om fibrer som ger trovärdighet för fördelarna med fibrer på en bredare samhällsnivå.

 • Samarbete och podcast med FoodPharmacy, som är en trovärdig källa inom segmentet kost och hälsa.
 • Offentliggörande av Frills rapporter (t.ex. om fördelarna med fibrer för att minska effekten av virala lungsjukdomar som Covid) på Kaiser Permanentes intranät.

Information i denna delårsrapport är sådan som Frill Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:00.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.