Frills nya strategi: Snabb expansion genom organisk tillväxt och förvärv

  Efter en enhällig extrastämma kan nu det First North-listade bolaget Frill Holding AB gå vidare med föreslaget förvärv och samtidigt presentera bolagets nya strategi. Ambitionen är snabb expansion genom en kombination av organisk tillväxt och aktiv förvärvsstrategi. Det framgår när nyvalde styrelseordförande Peter Blom presenterar bolagets strategi.

Bolagsstämman fattade även beslut om att genomföra det föreslagna förvärvet av Bezzt via en apportemission som betalas genom en nyemission av aktier i Frill Holding. Stämman beslutade även att välja Peter Blom till ny styrelseordförande.

”Företaget ska växa både organiskt och genom förvärv med underliggande god lönsamhet och tillväxtpotential. Vårt fokus är försäljning och marknadsföring inom Functional foods. Genom en balans mellan innovativa och marknadsnära affärsprojekt samt etablerade verksamheter med stabil intjäningspotential kommer Frill Holding inta en ledande position inom Functional foods”, konstaterar Peter Blom när han kommenterar bolagets nya strategi.

Ambitionen är att Frill Holding på kort tid ska bygga upp en portfölj av starka varumärken inom Functional foods i Norden, en marknad som växer starkt med stadigt ökande efterfrågan.

”Intresset bland konsumenter är stort inom Functional foods, vilket gör att många är öppna för nya produkter och varumärken på ett helt annat sätt än man är för traditionella livsmedel”, säger Peter Blom, och fortsätter:

 ”Marknaden för Functional foods är fragmenterad. Här ska vi ta en ledarroll inom konsolideringen på marknaden. Denna resa är påbörjad med det nyligen genomförda förvärvet utav Bezzt. Vi välkomnar utsikterna bestående utav nödvändig diversifiering tillsammans med önskvärda syneriger”

För att Frill ska nå en ledande roll i Norden presenterar Peter Blom följande punkter:

  • Bygga en bred produktportfölj
  • Förvärva bolag och utveckla befintliga varumärken
  • Skala upp försäljning i nya och etablerade kanaler
  • Utveckla nya smaker och funktioner samt lansera nya produktgrupper
  • Driva konsolidering

I dag har Frill Holding tre stycken varumärken i sin produktportfölj: Frill, Add Ice cream och Bezzt. För mer information om bolaget och dess nya strategi, besök www.frillholding.com och se även en videointervju med nyvalde styrelseordföranden Peter Blom via denna länk: Videointervju med Peter Blom

Om Frill Holding AB

Frill Holding AB är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom Functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Bolagets första produkter är Frill, ett genuint hälsosamt mellanmål gjort på frukt, bär och grönsaker, Add Ice Cream, en hälsosam glass som levererar funktionella fördelar som proteiner och vitaminer samt Bezzt of Nature, hälsosamma och funktionella produkter baserade på honung, kostfibrer, alger och havre. Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskaplig fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna.

Frill Holding-koncernen består av fem bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) och Bezzt AB.

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se www.frillholding.com

Eller kontakta styrelseordförande Peter Blom, mobil +46706-555 698 eller peter.blom@frill.se


Frill's new strategy: Rapid expansion through organic growth and acquisitions

STOCKHOLM, Wednesday, December 16, 2020 08:00 CET

Following a unanimous Extraordinary General Meeting, the First North-listed company Frill Holding AB can now proceed with the proposed acquisition and at the same time present the company's new strategy. The ambition is rapid expansion through a combination of organic growth and an active acquisition strategy. This becomes clear when the newly elected Chairman of the Board, Peter Blom, presents the strategy.

The Extraordinary General Meeting also resolved to carry out the proposed acquisition of Bezzt via a non-cash issue paid for through a new issue of shares in Frill Holding. The EGM also decided to elect Peter Blom as the new Chairman of the Board.

“The company will grow both organically and through acquisitions with underlying good profitability and growth potential. Our focus is sales and marketing within Functional foods. Through a balance between innovative and close-to-market business projects as well as established businesses with stable earnings potential, Frill Holding will take a leading position within Functional foods ”, Peter Blom says as a comment to the company's new strategy.

The ambition is for Frill Holding to build up a portfolio of strong brands within Functional foods in the Nordic region in a short time, a market that is growing strongly with steadily increasing demand.

"There is great interest among consumers for Functional foods, which means that many are open to new products and brands in a completely different way than they are to traditional foods," says Peter Blom, and continues:

 “The market for Functional foods is fragmented. Here we will take a leading role in market consolidation. This journey has begun with the recent acquisition of Bezzt. We welcome the prospects of necessary diversification together with desirable synergies.”

In order for Frill to reach a leading role in the Nordic region, Peter Blom presented the following points:

• Build a broad product portfolio

• Acquire companies and develop existing brands

• Scale up sales in new and established channels

• Develop new flavors and functions and launch new product groups

• Drive consolidation

Today, Frill Holding has three brands in its product portfolio: Frill, Add Ice cream and Bezzt. For more information about the company and its new strategy, visit www.frillholding.com and also see a video interview with the new elected Chairman of the Board, Peter Blom by following this link: Video interview with Peter Blom

About Frill Holding AB

Frill Holding AB is an innovative company that has developed a unique food tech platform for the development of products within Functional foods. Through organic growth and acquisition strategy, the company will become a leading company in Functional foods in the Nordic region and contribute to better health and quality of life. The company's first products are Frill, a genuinely healthy snack made from fruits, berries and vegetables, Add Ice Cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as proteins and vitamins and Bezzt of Nature, healthy and functional products based on honey, dietary fiber, algae and oats. Frill Holding creates healthy dietary alternatives based on scientific facts and delivers affordable and healthy nutrition to consumers.

The Frill Holding Group consists of five companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) and Bezzt AB.

Frill Holding AB's Certified Adviser is FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Press information

For more information, see www.frillholding.com

Or contact Chairman of the Board Peter Blom, mobile +46706-555 698 or peter.blom@frill.se