Frill Holding AB's Extra General Meeting resolved on new rights issue

N.B The English text is an in-house translation of the original Swedish text. The Swedish text below shall prevail.

At today's Extra General Meeting of Frill Holding AB (Frill), it was resolved, in accordance with the Board's proposal for a rights issue and a directed new issue regarding compensation to the issue guarantors and fees.

Prior to the new rights issue, Frill's share capital amounts to SEK 1,515,506.90, distributed among 30,331,138 shares, of which 3,000,000 A-shares and 27,310,138 B-shares. The share's quotient value is SEK 0.05.

Conditions for the new rights issue 

The new rights issue relates to a maximum of 30,310,138 B-shares. Each existing share, regardless of the class of share, entitles the holder to subscribe for one new B-share. The subscription price per share is SEK 0.50. No A-shares are issued.

The record date for the right to participate in the new rights issue is May 25, 2020.

Subscription with and without preferential rights shall take place during the period 27 May - 10 June 2020.

At full subscription, the new rights issue adds approximately SEK 15.2 million to Frill before issue costs. The new rights issue is guaranteed to an amount of SEK 12 million through agreements with issue guarantors.

Directed new issue regarding remuneration

The Extra General Meeting further resolved on a new issue of a maximum of 7,000,000 B-shares without preferential rights for the shareholders. Eligible subscribers are those who have guaranteed the rights issue as well as advisors with whom compensation has been agreed in the form of shares.

About Frill Holding AB

Frill is an innovative Company that has developed a unique frozen platform with its first product being Frill The Frozen Smoothie, a genuinely healthy ice-cream. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB (www.fnca.se).

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

 

Press Enquiries

For more information, please contact:

Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

Email: Khosro.nikpay@frill.eu, or

info@frill.se

 

 

Frill Holding ABs extra bolagsstämma beslutade om nyemissioner 

STOCKHOLM, Mån, 18 Maj 2020 16.45 CEST

 
Vid dagens extra bolagsstämma i Frill Holding AB (Frill) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av aktier samt en riktad nyemission av aktier avseende ersättning till emissionsgaranterna och arvoden. 

Frills aktiekapital uppgår före nyemissionerna till 1 515 506,90 SEK fördelat på 30 310 138 aktier varav 3 000 000 A-aktier och 27 310 138 B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 SEK.

Villkor för nyemissionen

Nyemissionen avser högst 30 310 138 B-aktier. Varje befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen per aktie är 0,50 SEK. Inga A-aktier ges ut.

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 25 maj 2020.

Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 27 maj – 10 juni 2020.

Vid full teckning tillför nyemissionen Frill ca 15,2 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad till ett belopp av 12 MSEK genom avtal med emissionsgaranter.

Riktad nyemission avseende ersättningar

Bolagsstämman beslutade vidare om en nyemission av högst 7 000 000 B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Teckningsberättigade är de som garanterat nyemissionen samt rådgivare med vilka avtalats om ersättning i form av aktier.


Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologiplattform för frysta livsmedel. Företagets första produkter på marknaden är Frill The Frozen Smoothie och Add ice-cream. Frill the Frozen Smoothie är en genuint hälsosam ”glass” gjord på frukt, bär och grönsaker. Add är en funktionell hälsosam glass som levererar specifika fördelar till kunderna, såsom protein eller vitaminer. Frill skapar hälsosamma kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd, hälsosam mat och kunskap till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga frysta produkter utan att de behöver innehålla fett eller hög sockerhalt - något som hittills setts som ett ”måste”. Tekniken kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt, bär och grönsaker, med utmärkt krämighet och bättre hållbarhet som resultat. Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information: www.frillholding.com

Eller kontakta Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

Email: khosro.nikpay@frill.eu

or info@frill.se

Associated documents