Frill Holding AB utser ny VD

  Frill Holding AB utser Nici Ferber till VD.

Styrelsen i Frill Holding AB har i dag utsett Nici Ferber till VD.  Utnämningen av Nici Ferber kommer att bidra till att stärka fokus på Frills strategi som är inriktad på att utveckla det hälsosamma näringssegmentet i Norden via organisk tillväxt och förvärv.

"Nicis bakgrund inom segmenten hälsosam kost och fysisk träning, hans nätverk av distributörer i Norden och meriter inom produktutveckling, tillför viktig kompetens till koncernen och säkerställer Frills förmåga att produktivt integrera framtida förvärv", säger Dr Khosro Ezaz-Nikpay, avgående VD i Frill.  Khosro kommer att fokusera på affärsutveckling (produkter, marknader och partnerskap) som en del av sitt styrelseuppdrag. 

"Styrelsen och jag ser fram emot att arbeta med Nici och Bezzt, samt Add- och Frill-teamen, för att ta bolaget till nästa steg i tillväxten" säger Frill Holding AB:s styrelseordförande Peter Blom.

Om Frill Holding AB

Frill Holding AB är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom Functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Bolagets första produkter är Frill, ett genuint hälsosamt mellanmål gjort på frukt och grönsaker, Add Ice Cream, en hälsosam glass som levererar funktionella fördelar som proteiner och vitaminer samt Bezzt of Nature, hälsosamma och funktionella produkter baserade på honung, kostfibrer, alger och havre. Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskaplig fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna.

Frill Holding-koncernen består av fem bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) och Bezzt AB.

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se www.frillholding.com

Eller kontakta styrelseordförande Peter Blom, mobil +46 706-555-698 eller peter.blom@frill.se


Frill Holding AB appoints new CEO

STOCKHOLM, Friday, December 18, 2020 15:10 CET

Frill Holding AB appoints Nici Ferber as CEO.

Today, the Board of Directors of Frill Holding AB appointed Nici Ferber as CEO.  The appointment of Nici will help bring a stronger focus on Frill’s strategy focused on developing the healthy nutrition segment in the Nordics via organic growth and acquisitions.

“Nici’s background in the healthy nutrition and physical exercise segments, his networks with distributors in the Nordic region, and product development track record, add an important capability to the Group and ensure Frill’s ability to productively integrate future acquisitions”, says Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, outgoing CEO of Frill.  Khosro will focus on business development (products, markets and partnerships) as part of his Board responsibility. 

“The Board and I look forward to working with Nici and the Bezzt, Add and Frill teams to take the company to the next stage of growth”, says Frill Holding AB’s Chairman Peter Blom.

About Frill Holding AB

Frill Holding AB is an innovative company that has developed a unique food tech platform for the development of products within Functional foods. Through organic growth and acquisition strategy, the company will become a leading company in Functional foods in the Nordic region and contribute to better health and quality of life. The company's first products are Frill, a genuinely healthy snack made from fruit and vegetables, Add Ice Cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as proteins and vitamins and Bezzt of Nature, healthy and functional products based on honey, dietary fiber, algae and oats. Frill Holding creates healthy dietary alternatives based on scientific facts and delivers affordable and healthy nutrition to consumers.

The Frill Holding Group consists of five companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) and Bezzt AB.

Frill Holding AB's Certified Adviser is FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Press information

For more information, see www.frillholding.com

Or contact Chairman of the Board, Peter Blom, mobile +46 706-555-698 or peter.blom@frill.se

Associated documents