Frill Holding AB genomför riktad nyemission till garanter i samband med den nyligen genomförda nyemissionen

Frill Holding AB har som tidigare offentliggjorts slutfört den företrädesemission som beslutades av en extra bolagsstämma den 18 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Parallellt med Företrädesemissionen genomfördes en riktad nyemission av B-aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier samt de rådgivare med vilka avtalats om ersättning i form av nyemitterade B-aktier i Frill Holding AB (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,50 SEK per B-aktie, motsvarande teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen, och betalningen sker genom kvittning av garanternas och rådgivarnas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanter möjlighet att välja att erhålla ersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade B-aktier i Frill Holding AB. Ersättningen till garanter och rådgivare i form av nyemitterade B-aktier uppgår till totalt 5 500 000 B-aktier.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Frill Holding AB med 5 500 000 aktier till totalt 66 120 276 aktier, varav 3 000 000 A-aktier och 63 120 276 B-aktier. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 8,32 procent, beräknat på antalet utestående aktier i Frill Holding AB efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

 

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

 

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Associated documents