Frill Holding AB (publ) intends to carry out a directed share issue of MSEK 13

The Board of Directors of Frill Holding AB ("Frill") intends to decide on a directed issue of 4,333,333 new shares of series B, authorized by the AGM. The issue price is SEK 3 per share. The new share issue raises SEK 13 million.

The proceeds from the directed share issue shall be used, for example, to finance the marketing and sales of Frill’s products within the school system in California (see press release of 6 September 2019) and the growth in healthcare customers (e.g., hospitals, see Press release from 16 mai 2019). The new share issue is intended to replace Frills existing credit facility, which gives Frill a more appropriate financing structure.

"The new share issue will give us the financial muscle to aggressively and immediately seize new business opportunities, foremost the opportunity to sell Frill’s products in the school system in California," says Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill.

Those entitled to take part in the new share issue are the new shareholder Nordica Life (3.33 million shares) and current shareholder Grynings kust Holding AB (1 million shares). The reason for deviating from the shareholders ' preferential rights is that Frill should be able to bring forward the start of the project in California.

The subscription price was determined after negotiation with the subscribers and is based on the stock price minus a small discount to ensure and accelerate the issue's implementation.

The new share issue means that the number of shares in Frill increases by 4,333,333 shares, from 25,976,805 shares to 30,310,138 shares. The share capital increases by SEK 216,666.65, from SEK 1,298,840.25 to SEK 1,515,506.90. The new share issue entails a dilution of approximately 14.3 percent.

Important information

Publication or distribution of this press release in certain jurisdictions may be subject to restrictions according to law and persons in jurisdictions where this press release has been made public or distributed should inform themselves and follow such local restrictions. This press release does not contain and does not constitute or form part of an invitation to acquire or subscribe or a solicitation of any offer to buy or subscribe for shares, subscription rights or other securities in Frill.

This press release may not be published or distributed, directly or indirectly, in or into the U.S., Canada, Japan, Hong Kong, New Zeeland, South Africa, Australia or in any other jurisdiction where such distribution would be prohibited by applicable law. The information in this press release may not be redistributed, reproduced or passed on in ways that conflict with applicable restrictions. Failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”) or applicable laws of other jurisdictions.

Forward-looking statements

This press release contain certain forward-looking statements that reflect the Company’s current view and expectations of future events and financial and operational performance, including statements regarding the directed share issue and statements regarding guidance, planning, outlook and strategies. Words such as "intends", "anticipates", "expects", "plan ", "anticipate", “can” or similar expressions regarding indications or predictions of future developments or trends, and are not based on historical facts, constitute forward-looking information. Although the Company believes that these statements are based upon reasonable assumptions and expectations, the Company cannot guarantee that such statements will be realized. Forward-looking statements are inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties and future results or developments may differ materially from those set forth in forward-looking information. Forward-looking statements in the press release are only valid on the date of the press release and are subject to change without notice. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements as a result of new information or future events, other than as required by applicable law or stock market regularization.

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (
khosro.nikpay@frill.eu)

This information is information that Frill Holding AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 a.m. CET on September 11, 2019.

For accuracy, please exclusively rely on the English version.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Frill Holding AB (publ) avser att genomföra en riktad nyemission om 13 MSEK 

STOCKHOLM, Onsdag 11 september 2019, 8:00 CET

Styrelsen i Frill Holding AB (”Frill”) avser att, med stöd av bemyndigande från årsstämman, besluta om en riktad nyemission av 4 333 333 nya aktier av serie B. Emissionskursen är 3 SEK per aktie. Nyemissionen tillför Frill 13 MSEK.

Likviden från den riktade nyemissionen ska bland annat användas för att finansiera marknadsföring och försäljning av Frills produkter inom skolväsendet i Kalifornien (se pressmeddelande från den 6 september 2019) och satsningar på sjukvårdskunder (se pressmeddelande från den 16 mai 2019). Emissionen avses ersätta Frills befintliga kreditfacilitet, vilket ger Frill en lämpligare finansieringsstruktur.

Nyemissionen ger oss finansiella muskler att offensivt och omgående ta tillvara nya affärsmöjligheter, nu närmast möjligheten att sälja Frills produkter i skolsystemet i Kalifornien”, säger Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, VD för Frill.

Teckningsberättigade är den nye aktieägaren Nordica Life (3,33 miljoner aktier) och Gryningskust Holding AB (1 miljon aktier), som är aktieägare sedan tidigare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Frill kostnadseffektivt ska kunna tidigarelägga starten av projektet i Kalifornien.

Teckningskursen har bestämts efter förhandling med tecknarna och baseras på börskursen med avdrag för en mindre rabatt för att säkerställa och påskynda nyemissionens genomförande.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Frill ökar med 4 333 333 aktier, från 25 976 805 aktier till 30 310 138 aktier. Aktiekapitalet ökar med 216 666,65 SEK, från 1 298 840,25 SEK till 1 515 506,90 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 14,3 procent.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Frill.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (VD, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Denna information är sådan information som Frill Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 08.00 CET.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Associated documents