Kommuniké från Frill Holdings extra bolagsstämma den 15 december 2020

  Vid extra bolagsstämma i Frill Holding AB (publ) (”Frill” eller ”Bolaget”) den 15 december 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.
 • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom Bolagets olika aktieslag avskaffades så att Bolaget endast har ett aktieslag och att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare beslutades om några redaktionella ändringar till följd av ändringar i tillämplig lagstiftning.

 • Beslutades att godkänna förvärv av BEZZT AB.
 • Beslutades om nyemission av högst 74 561 162 aktier mot betalning i apportegendom i form av samtliga aktier i BEZZT till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie, motsvarande en köpeskilling för samtliga aktier i BEZZT om cirka 24,6 miljoner SEK. Emissionskursen kan komma att justeras vid tidpunkten för fullbordan av förvärvet i enlighet med tillämpliga redovisningsregler.
 • Beslutades att godkänna närståendetransaktion, varigenom Bolagets samtliga aktier i Zendegii Retail Ltd., motsvarande 5 procent av det totala antalet aktier, överlåts till Bolagets VD och styrelseledamot Khosro Ezaz-Nikpay för 684 GBP, motsvarande det bokförda värdet.
 • Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju.
 • Beslutades om inval i styrelsen av Peter Blom och Nici Ferber och omval av Khosro Ezaz-Nikpay, Jan Åström, Peter Freedman, Andrew McKinley och Anna Hällöv. Peter Blom valdes till ny styrelseordförande. Noterades att Mats Lindstrand hade avböjt omval.
 • Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med följande belopp:
  • 75 000 SEK i månatligt arvode till arbetande styrelseordförande;
  • 75 000 SEK i årligt arvode till var och en av övriga icke anställda styrelseledamöter.
 • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, http://www.frillholding.com.

Om Frill Holding AB

Frill Holding AB är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom Functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Bolagets första produkter är Frill, ett genuint hälsosamt mellanmål gjort på frukt, bär och grönsaker, Add Ice Cream, en hälsosam glass som levererar funktionella fördelar som proteiner och vitaminer samt Bezzt of Nature, hälsosamma och funktionella produkter baserade på honung, kostfibrer, alger och havre. Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskaplig fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna.

Frill Holding-koncernen består av fem bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) och Bezzt AB.

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se www.frillholding.com

Eller kontakta styrelseordförande Peter Blom, mobil +46706-555 698 eller peter.blom@frill.se

 

Frill Holding’s Extraordinary General Meeting on 15 December 2020

STOCKHOLM, Tuesday, December 15, 2020 15:00 CET

At the Extraordinary General Meeting of Frill Holding AB (publ) (”Frill” or the ”Company”) on 15 December 2020, which by reason of the corona virus was carried out solely by postal voting pursuant to temporary legislation, the resolutions below were passed. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, which are described in detail in the meeting documents available on the Company’s website. 

 • It was resolved to amend the Company’s Articles of Association, whereby the Company’s different series of shares were abolished so that the Company only has one series of shares and to amend the limits for the share capital and number of shares. Further, some editorial amendments following amendments in applicable legislation were resolved.

 • It was resolved to approve the acquisition of BEZZT AB.
 • It was resolved to issue no more than 74,561,162 shares with payment in kind in the form of all shares in BEZZT at a subscription price of SEK 0,33 per share, corresponding to a purchase price for all shares in BEZZT of approximately SEK 24.6 million. The issue price may be adjusted at the time of the closing of the acquisition in accordance with applicable accounting rules.
 • It was resolved to approve a related party transaction, whereby all the Company’s shares in Zendegii Retail Ltd., corresponding to 5 percent of the total number of shares, are transferred to the Company’s CEO and Board member Khosro Ezaz-Nikpay for GBP 684, corresponding to the book value.
 • It was resolved that the number of Board members for the period up to and including the next Annual General Meeting shall be seven.
 • It was resolved on new election of Peter Blom and Nici Ferber to the Board of Directors and re-election of Khosro Ezaz-Nikpay, Jan Åström, Peter Freedman, Andrew McKinley and Anna Hällöv. Peter Blom was elected as new Chairman of the Board. It was noted that Mats Lindstrand had declined re-election.
 • It was resolved that fees to the Board members shall be paid in the following amounts:
  • SEK 75,000 in a monthly fee to the executive Chairman of the Board;
  • SEK 75,000 in a yearly fee to each of the other non-employed Board members.
 • It was resolved to authorize the Board of Directors, within the limits of the Articles of Association at any time, to decide on new issue of shares, convertibles and/or warrants with or without preferential rights for the shareholders. Such an issuance decision shall be possible with provision for in kind, set-off or cash payment.

For further information on the resolutions, please refer to the notice available on the Company’s website, http://www.Frillholding.com.

About Frill Holding AB

Frill Holding AB is an innovative company that has developed a unique food tech platform for the development of products within Functional foods. Through organic growth and acquisition strategy, the company will become a leading company in Functional foods in the Nordic region and contribute to better health and quality of life. The company's first products are Frill, a genuinely healthy snack made from fruits, berries and vegetables, Add Ice Cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as proteins and vitamins and Bezzt of Nature, healthy and functional products based on honey, dietary fiber, algae and oats. Frill Holding creates healthy dietary alternatives based on scientific facts and delivers affordable and healthy nutrition to consumers.

The Frill Holding Group consists of five companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) and Bezzt AB.

Frill Holding AB's Certified Adviser is FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Press information

For more information, see www.frillholding.com

Or contact Chairman of the Board Peter Blom, mobile +46706-555 698 or peter.blom@frill.se