Half Year Interim Report Frill Holding AB

  Frill Holding AB publishes half year interim report January to June 2019.

Financial overview

 •  Net sales for the period amounted to 1 144 TSEK (2 239)
 •  Gross profit for the period amounted to 96 TSEK (-477)
 •  EBIT for the period amounted to -8 673 TSEK (-9 027)
 •  Earnings per share totaled SEK -0.4 kr (-0.4)
 •  Cash flow from operating activities amounted to -7 615 TSEK (-9 626)

Operational highlights 

 •  Significantly colder weather and higher precipitation than average in the USA (California), UK and Sweden, have depressed sales when compared to 2018 which had higher than average temperatures and lower precipitation
 •  Operating margin has been improved primarily due to higher efficiencies in manufacturing (e.g., waste reduction) and procurement costs, and completion of many new product developments, where manufacturing test runs were necessary.
 •  Frill continues to be well differentiated (highest fiber, only product with no added sugar or sweetener) and has strengthened its position relative to most competitors, who also have experienced sales declines in the relevant regions due to adverse weather.
 •  Two new products prepared for launch in June and July 2019 (Frill: Tropical Passion, and ADD: “Super ice cream”, Mint Chocolate Chip with Protein (BCAA) and Magnesium. 


Key events in January to June 2019

 •  Listing: Frill was listed the company's B shares on Nasdaq First North March 27, 2019.
 •  New agreement: Frill has been selected to sell its products at the healthcare provider Kaiser Permanente in California. It is expected that this agreement will start to generate income in the fourth quarter of 2019.
 •  Technology: Frill signed a 5 year, extendable agreement with Zendegii Ltd. for exclusive use of its patented flavor technology for frozen applications.
 • New Retail opportunities:
  •  Frill has agreed to sell its products at Marks & Spencer. Initially, Frill will be in the concept stores and if successful, it will be rolled out to a broader set of stores.  It is expected that this agreement will start to generate income in the third quarter of 2019.
  •  Frill established via one of its distributors, UNFI (one of the largest health food distributors in the USA), a distribution center in Northern California that will add 51 high-end retail stores. It is expected that this agreement will start to generate income in the third quarter of 2019.
  •  In Sweden, Frill obtained an agreement to sell its products at Paradiset, a very attractive high-end retail chain in Stockholm. It is expected that this agreement will start to generate income in the third quarter of 2019.
  •  Resolution of trademark dispute: Frill and Ludwig Schokolade agreed to settle their dispute regarding Ludwig Schokolade opposition to Frill’s trademark registration No. 1367991 and Frill’s cancellation proceeding before the EUIPO against Ludwig Schokolade’s EU trademark registration No. 8899312. As this dispute has been settled there will be no further legal costs incurred by Frill. The Frill trademark is now registered in the EU, UK, Sweden, USA and China.

This information is inside information that Frill Holding AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 08:00 on August 27, 2019. 

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version.

Delårsrapport Frill Holding AB 

STOCKHOLM, tis, 27 augusti, 2019 8:00 CET

Frill Holding AB publicerar Delårsrapport januari-juni 2019.

Finansiell översikt

 •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 144 TSEK (2 239)
 •  Bruttovinsten för perioden uppgick till 96 TSEK (-477)
 •  Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 673 TSEK (-9 027)
 •  Resultatet per aktie uppgick till-0,4 kr (-0,4)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 615 TSEK (-9 626)

Operativa höjdpunkter

 •  Betydligt kallare väder och högre nederbörd än normalt i USA (Kalifornien), Storbritannien och Sverige, sänkte försäljningen jämfört med 2018, som hade högre än genomsnittliga temperaturer och lägre nederbörd
 •  Rörelsemarginalen har förbättrats främst på grund av effektiviseringar i tillverkningen (t ex minskat svinn), lägre anskaffningskostnader, samt slutförandet av många nya produktutvecklingssatsningar där provtillverkningar varit nödvändiga.
 •  Frill fortsätter att vara väl differentierad (högsta fiberinnehåll, enda produkt utan tillsats av socker eller sötningsmedel) och har stärkt sin ställning i förhållande till de flesta konkurrenter (som upplevt försäljningsminskningar i de berörda regionerna på grund av negativa väderförhållanden).
 •  Två nya produkter gjordes redo för lansering i juni och juli 2019 (Frill: Tropical passion, och ADD: "Superglassen” Mint Chocolate chip med protein (BCAA) och magnesium

Viktiga händelser under januari-juni 2019

 •  Notering: Frills B-aktier noterades på Nasdaq First North den 27 mars 2019.
 •  Nytt avtal: Frill har valts ut för att sälja sina produkter på vårdkoncernen Kaiser Permanente i Kalifornien. Avtalet förväntas börja generera intäkter under fjärde kvartalet 2019.
 •  Teknik: Frill tecknade ett 5-årigt förlängningsbart avtal med Zendegii Ltd gällande exklusiv användning av företagets patenterade smakteknik för frysta applikationer.
 •  Nya möjligheter inom dagligvaruhandeln:
  •  Frill har kommit överens med brittiska Marks & Spencer att sälja sina produkter i deras butiker. Inledningsvis kommer Frill finnas i kedjans concept-butiker och om det visar sig framgångsrikt, kommer försäljningen att rullas ut till en bredare uppsättning butiker. Avtalet förväntas att börja generera intäkter under tredje kvartalet 2019.
  •  Via en av sina distributörer, UNFI (en av de största hälsokost distributörer i USA), etablerade Frill ett distributionscenter i norra Kalifornien som kommer att utöka antalet försäljningsställen med 51 high-end butiker. Avtalet förväntas att börja generera intäkter under tredje kvartalet 2019.
  •  I Sverige slöt Frill ett avtal om att sälja sina produkter på Paradiset, en attraktiv butikskedja i Stockholm. Avtalet förväntas att börja generera intäkter under tredje kvartalet 2019.
  •  Lösning av varumärkestvist: Frill och Ludwig Schokolade kom överens om att lösa tvisten angående Ludwig Schokolade opposition till Frills varumärkesregistrering nr 1367991 och Frills annulleringsförfarande inför EUIPO mot Ludwig Schokolades EU varumärkesregistrering nr 8899312. Med tanke på att de två varumärkena inte är verksamma inom samma marknadssegment har båda företagen enats om att underteckna ett avtal om samexistens och därmed att undvika onödiga rättegångskostnader. Eftersom denna tvist har lösts kommer det inte att finnas några ytterligare rättegångskostnader för Frill. Varumärket Frill är nu registrerat i EU, Storbritannien, Sverige, USA och Kina.

Information i denna delårsrapport är sådan som Frill Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:00. 

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.