Notice of extra general meeting in Frill Holding AB

  N.B The English text is an in-house translation and summary of the original Swedish text. The Swedish text below shall prevail. The shareholders of Frill Holding AB (Publ), reg. no. 559026-8016 (the “Company”) are hereby convened to an extra general meeting to be held on Monday 18 May 2020 at 15.00 in Advokatfirman Nerpin’s premises at Birger Jarlsgatan 2, 3[rd] floor, in Stockholm.

Notification of attendance
Shareholders who wish to attend the meeting must both be registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday 12 May 2020 and notify the Company not later than 12 May 2020 of their attendance. Notification of attendance shall be made by mail to Frill Holding AB (publ), Salagatan 18 A, 753 30 Uppsala, or by e-mail to: info@frill.se

The notification of attendance must state name, personal identification number or corporate registration number, shareholding and, where appropriate, information about any proxy or shareholder assistants including a signed proxy form. A proxy form is available on the Company’s website www.frillholding.com.

Shareholders with nominee-registered shares must temporarily register the shares in their own names at Euroclear Sweden AB. Such registration must be effected by 12 May 2020. 

Proposed agenda

 1. Opening of the extra general meeting
 2. Election of chairman of the extra general meeting
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Election of  at least one person who shall attest the minutes of the meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Determination of whether the extra general meeting was duly convened
 7. Proposal by the Board of Director’s of the Company regarding resolution on rights issue. 
  a. Resolution on rights issue with preferential rights for shareholders. 
  b. Resolution on rights issue without preferential rights for shareholders with respect ot issue guarantees. 
 8. Closing of the extra general meeting

Background to the Board of Director’s resolution about rights issue
The Board of Directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves on a rights issue of a maximum of approximately SEK 15 million before emission costs. The rights issue is guaranteed by agreement with external investors to an amount of SEK 12 million. 

For more information about the background to the rights issue and details on Item 7 in the agenda above, please refer to the press release published on April 28, 2020 and the Swedish text below. 

Documents
The full resolution from the board and other documents will be published on the Company’s website www.frillholding.com on May 4, 2020 and and made available at the Company headquarters. Copies of these documents will also be sent, free of charge, to those shareholders which demands it and states their postal address. 

About Frill Holding AB
Frill is an innovative Company that has developed a unique frozen platform with its first product being Frill The Frozen Smoothie, a genuinely healthy ice-cream. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability. The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB (www.fnca.se).
For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

Press Enquiries
For more information, please contact:
Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) 
Email: Khosro.nikpay@frill.eu, or
info@frill.se 

 

Kallelse till extra bolagsstämma för Frill Holding AB 

STOCKHOLM, Ons 29 april, 2020 14.55 CEST 
Aktieägarna i Frill Holding AB (Publ), org. Nr. 559026-8016, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 maj 2020 kl.15.00 i Advokatfirman Nerpins lokaler på Birger Jarlsgatan 2, 3 tr, i Stockholm.
 

Anmälan och registrering
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 maj 2020 per post på adress Frill Holding AB, Salagatan 18A, 753 30 Uppsala eller per e-mail info@frill.com.
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 maj 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av minst en justeringsperson.
5.    Godkännande av dagordning.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner.
a.    Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna,
b.    Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter m m. 
8.    Stämmans avslutande.

Bakgrund till styrelsens beslut om nyemissioner
Styrelsen för Frill Holding AB (publ) (”Frill”) föreslår att bolagsstämman ska besluta om en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad till ett belopp av 12 MSEK genom avtal med emissionsgaranter.

För mer information om bakgrunden till nyemissionen hänvisas till Frills pressmeddelande som offentliggjordes den 28 april 2020.

Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner (punkt 7)
Frills aktiekapital uppgår före de föreslagna nyemissionerna till 1 515 506,90 SEK fördelat på 30 310 138 aktier varav 3 000 000 A-aktier och 27 310 138 B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 SEK.

7 a) Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna,

Styrelsen föreslår nyemission av högst 30 310 138 B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Varje befintlig aktie oavsett aktieslag ger rätt att teckna en B-aktie. Teckningskursen per aktie är 0,50 SEK. Inga A-aktier ges ut. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 25 maj 2020. Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 27 maj – 10 juni 2020.
 
7 b) Beslut om emission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter m m.

Styrelsen föreslår nyemission av högst 7 000 000 B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. De nyemitterade aktierna, som emitteras till samma kurs som i nyemissionen, ska användas för betalning av emissionsgarantier och arvoden i samband med nyemissionen.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 4 maj 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.frillholding.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär. 

Om Frill Holding AB
Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologiplattform för frysta livsmedel. Företagets första produkter på marknaden är Frill The Frozen Smoothie och Add ice-cream. Frill the Frozen Smoothie är en genuint hälsosam ”glass” gjord på frukt, bär och grönsaker. Add är en funktionell hälsosam glass som levererar specifika fördelar till kunderna, såsom protein eller vitaminer. 
Frill skapar hälsosamma kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd, hälsosam mat och kunskap till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga frysta produkter utan att de behöver innehålla fett eller hög sockerhalt - något som hittills setts som ett ”måste”. Tekniken kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt, bär och grönsaker, med utmärkt krämighet och bättre hållbarhet som resultat. Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Pressinformation
För ytterligare information: www.frillholding.com
Eller kontakta Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)
Email: khosro.nikpay@frill.eu 
or info@frill.se